GZGK Sp. z o. o. każdego roku usuwa od 12 do 15 ton odpadów stałych, które trafiają
do kanalizacji sanitarnej powodując zatory na sieci efektem czego są awarie. Apelujemy
aby nie wrzucać do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.
Przypominamy, że sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane
i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów czyli wszelkie nieczystości sanitarne
z kąpieli, WC, mycia, prania. Niestety wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które powodują
zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach. Częste awarie
czy wymiany pomp generują wysokie koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego
wzrasta cena za 1m3 odebranych ścieków. Każdy z mieszkańców swoim racjonalnym korzystaniem
z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania
ścieków. Wystarczy stosować poniższe zasady aby przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów
ścieków i awarii pomp.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków „Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,
ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów,
mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej
85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny,
siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,
ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby
zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt”.