PREZES ZARZĄDU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GILOWICACH OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Adres Nieruchomości

ul. Topolowa 6, 43-227 Góra

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 408/182 i 410/208

Powierzchnia nieruchomości przeznaczoną do dzierżawy

Niezabudowana część nieruchomości o powierzchni – 2075 m2
Zabudowana część nieruchomości: tj. pomieszczenia w budynku:
– szatnia o powierzchni 12,66 m2
– jadalnia o powierzchni 14,61 m2
– pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,25 m2 – sanitariat o powierzchni 5,80 m2
– biuro (sekretariat) o powierzchni 26,42 m2
– korytarz (1⁄2) o powierzchni 6,38 m2
– biuro o powierzchni 10,17 m2
– pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,66 m2 – sanitariat o powierzchni 7,31 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona jest na cele biurowe z zapleczem sanitarno-technicznym.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z części biurowej i technicznej. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia objęte przeznaczeniem do dzierżawy: pomieszczenia biurowe, szatnia, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze. Przedmiot dzierżawy pozwala na wykorzystanie go w celach biurowych z zapleczem sanitarnym dla pracowników.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Okres obowiązywania umowy dzierżawy:
do ustalenia

Czynsz (cena) wywoławczy netto i opłaty

Czynsz wywoławczy 2500 zł netto miesięcznie.
Opłaty z tytułu korzystania z mediów:
– energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków – na podstawie wskazań licznika, uiszczane według obecnie obowiązujących cen, zgodnie z umową zawartą przez Wydzierżawiającego z odpowiednim dostawcą – na rzecz Wydzierżawiającego,
– centralnego ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, uiszczane według obecnie obowiązujących cen, zgodnie z umową zawartą przez Wydzierżawiającego z odpowiednim dostawcą – na rzecz Wydzierżawiającego, obliczoną każdorazowo na podstawie faktury wystawionej dla nieruchomości, na terenie której znajduje się przedmiot dzierżawy przez odpowiedniego dostawcę gazu oraz odpowiednio podzieloną przy uwzględnieniu wydzierżawianej powierzchni.
Opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych ponosi Dzierżawca na rzecz odpowiedniego podmiotu (we własnym zakresie).

Termin wnoszenia opłat

Czynsz – 15. Dzień każdego miesiąca
Media (energia elektryczna, woda i odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie) – 7 dni od daty wystawienia refaktury

Zasady aktualizacji opłat

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do corocznej waloryzacji wysokości czynszu w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która następować będzie z dniem 01 lutego każdego roku. Pierwsza waloryzacja czynszu może nastąpić w 2024 roku. Na skutek waloryzacji czynsz nie ulegnie obniżeniu. Zmiana wysokości czynszu dokonana w drodze waloryzacji nie wymaga zmiana umowy.

Informacje o przeznaczeniu
do oddania w dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 01.08.2023 r. do 21.08.2023 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach pod numerem telefonu: (32) 448 94 43 lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl