Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez GZGK Sp. z o.o.

Zgodnie z §18  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna przyjętego Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 12 lutego 2019 r. odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:

  • ilości i jakości świadczonych usług;
  • wysokości opłat za usługi;
  • funkcjonowania przyrządów pomiarowych.

Reklamacja może być zgłaszana w dowolnej formie (m.in. osobiście, pisemnie, telefonicznie) i musi zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy usług oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
  • opis przedmiotu reklamacji;
  • numer i datę zawartej umowy.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy usług, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamację uwzględnia się, o ile kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

Miejsce złożenia reklamacji

Telefonicznie:

Dzwoniąc pod nr tel. 32 448 94 43 (Biuro Obsługi Klienta)

Osobiście:

Biuro Obsługi Klienta GZGK Sp. z o.o.

Ul. Józefa Lompy 19

43-227 Gilowice

Pon. – Pt. w godz. 7.30-15.30

Pisemnie:

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres:

GZGK Sp. z o.o.

Ul. Józefa Lompy 19

43-227 Gilowice;

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:

kontakt@gzgk-miedzna.pl