W ostatnich tygodniach Zarząd GZGK sp. z o. o. uczestniczył w połączonym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy, której tematem było omówienie spraw związanych z działalnością naszej Spółki. Dodatkowo na ostatniej sesji Rady Gminy Zarząd Spółki wystąpił z prezentacją podsumowująca rok 2019 oraz przedstawiającą bieżące sprawy firmy. Zachęcamy zainteresowanych do odtworzenia przedmiotowego wystąpienia – link do sesji poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=AB5WsVxpZ6I

https://www.youtube.com/watch?v=mL_OZ1XLCMg

SHORT PRESS…..

SYTUACJA FINANSOWA

Wynik finansowy za 2019 r. jest najlepszym wynikiem jaki Spółka odnotowała od dwóch lat. We wrześniu 2019 r. zostały spłacone ostatnie zaległe zobowiązania których łączna suma wynosiła ponad 250 tyś zł.  Od tego momentu wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco, a GZGK sp. z o. o. posiada płynność finansową.

JAKOŚĆ WODY

Każdego dnia nasi pracownicy sprawdzają poziom newralgicznych parametrów jakości wody takich jak: żelazo, chlorki, pH. Roczna ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia  wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wykazała, że woda w 2019 roku była przydatna do spożycia w pełnym jej zakresie w przeciwieństwie do sytuacji z roku 2018.  Dodatkowo dostarczana przez GZGK Sp. z o. o. woda jest poddawana kwartalnej kontroli przez Sanepid w następujących punktach: SUW Wola, Basen Wola, SUW Gilowice.

Spółka prowadzi nieustanne prace na sieci wodociągowej mające na celu doprowadzenie wody do mieszkańców o jak najlepszych parametrach jakościowych. W tym celu prowadzone są cykliczne płukania sieci wodociągowej, dokonano montażu stacji dozowania preparatu SeaQuest w przepompowni wody w Górze oraz zmodernizowano te stanowiska w Gilowicach i Woli. W ostatnim czasie wykonano pierścieniowy obieg wody w Górze przy ulicy Złote Łany  i w Gilowicach przy ulicy Piaskowej. Ponadto wymieniono przyłącza z rur stalowych na rury PE 100  do budynków położonych przy ul. Słonecznej w Woli

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

W 2019 roku nasza Spółka wykonała na zlecenie mieszkańców 52 przyłącza wod– kan (w roku 2018 – 3 zlecenia). W roku bieżącym do września liczba zleceń wyniosła 64. Warto podkreślić, że oprócz zleceń zewnętrznych Spółka wykonała następujące inwestycje i remonty w 2019 r.:

  1. budowa sieci wodociągowej o długości 550m w Górze, ul. Sportowa – koszt 111 486,58 zł;
  2. dokończenie budowy sieci wodociągowej o długości 433 m we Frydku, ul. Łowiecka – koszt 52 404,26 zł;
  3. budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji o łącznej długości 137 m – koszt 25 805,89 zł
  4. budowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji o łącznej długości 455 m – koszt 45 789,71 zł;
  5. wykonanie części dokumentacji projektowej na przerzut ścieków z aglomeracji Miedźna do oczyszczalni Promlecz – koszt 56 000,00 zł;
  6. kompleksowy remont przepompowni ścieków (Gilowice, ul. Wiejska; Wola, ul. Powstańców) – koszt 22 000,00 zł;
  7. czyszczenie przepompowni ścieków Wola I (100 m3) oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Woli, ul. Górnicza, Cisowa, Leśna (łącznie 1 596 mb) – koszt 41 396,00 zł;
  8. zakup pomp w celu doposażenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz do prasy osadu (łącznie 7 szt.) – koszt 44 068,19 zł.

Wykonano szereg prac modernizacyjnych i remontowych, dzięki czemu ograniczono straty na sieci wodociągowej z 28% do 15%.

CENA WODY BEZ ZMIAN

Opłaty z tytułu dostawy zimnej wody do mieszkańców i odbioru ścieków zostały określone w taryfie obowiązującej od 25 maja 2018 roku do 24 maja 2021 roku. GZGK Sp. z o. o. w tym czasie nie podnosił opłat za świadczenie w/w usług.

REKLAMACJE

Naszym Odbiorcom usług gwarantujemy najwyższą jakość dostarczanej wody, dlatego jeśli zauważysz pogorszenie jej parametrów, skontaktuj się z nami i złóż reklamację odnośnie jakości wody. Sposób załatwienia reklamacji szczegółowo określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miedźna zatwierdzony Uchwałą nr V/41/2019 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 12 lutego 2019 r. Reklamację należy złożyć do siedziby Spółki osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku obiektów wielolokalowych zgłoszenia można również dokonać u Zarządcy Wspólnoty lub Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za załatwienie sprawy w przypadku przekazania zgłoszenia do osób trzecich. Ogólną liczbę awarii przedstawiono w poniższej tabeli. Podkreślić należy, iż na ogólną liczbę 27 awarii w 2020 r., 7 dotyczyło zabrudzenia wody w poszczególnych sołectwach z wyłączeniem miejscowości Wola, gdzie nie odnotowano żadnych zgłoszeń.

ROK 2018 2019 01-09/2020
Awarie 32 31 27