Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ze studzienek kanalizacyjnych potrafią czasem wyciągnąć naprawdę niezwykłe rzeczy np: stare szmaty, materiały higieniczne (pampersy), odpady kuchenne, buty – to tylko niektóre z przedmiotów, które zamiast na składowisko śmieci trafiają do kanałów.
Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, a nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Czasami sieć kanalizacyjna traktowana jest jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić wszystko. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej mieszkańcy narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Ponadto osoby, które wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej narażają Spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego samochodu do jej czyszczenia. Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucane odpady wplątują się w pompy przepompowni i sprawiają, że ulegają one uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodno -kanalizacyjnej obciążające Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać ujęte w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

Dlatego też zwracamy się z apelem by nie wrzucać do sedesów :

– waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy,
ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien itp. materiały te łączą się w sploty, przykleją się do
ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie
kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia,
– ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie
materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki
pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie
wymianę,
– niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów
innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje
chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających
ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
– materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru,
piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów
kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory
– tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają
konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej.