25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rad(UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego czy pisemnego
z naszym przedsiębiorstwem), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli podstawowe informacje wynikające z RODO, czyli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

• Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gilowicach przy ul. Józefa Lompy 19, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000141345, zwany dalej: „Administratorem”.
• Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-227 Gilowice, ul. Józefa Lompy 19, e-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl lub telefonując pod numer: +48 32 448 94 43.
• Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia
i realizacji umowy.
• Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
• Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji Umowy.
• Administrator może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji Umowy. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty,
w stosunku do którym istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie dostarczania przesyłek pocztowych oraz inne podmioty, którym będą powierzane do przetwarzania dane osobowe w celu realizacji Umowy, (tzw. procesorzy).
• Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
• Ma Pana/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek Pana/Pani może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji umowy.
• W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.