Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Gilowice ul. Józefa Lompy 19

Informuje szanownych klientów, iż zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.6.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 23 kwietnia 2018 roku na terenie gminy Miedźna obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa będzie obowiązywać przez trzy lata w okresie od 25 maja 2018 roku do 24 maja 2021 roku.

Wyszczególnienie Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne) Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)
netto z VAT netto z VAT
Dostawa wody

(cena w zł.za 1m³)

 

6,99zł

 

7,55 zł  

7,44zł

 

8,04 zł
Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc)  

10,30zł

 

11,12 zł 10,30 zł 11,12 zł
 Odprowadzanie ścieków

(cena w zł.za 1m³)

7,75 zł 8,37 zł 7,75 zł 8,37 zł