Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Gilowice ul. Józefa Lompy 19.

Informuje szanownych klientów

Od dnia 1 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne) Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)
Dostawa wody

(cena w zł.za 1m³)

 

6,93zł +VAT 7,36zł +VAT
Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc) 8,67zł +VAT 8,67zł +VAT
 Odprowadzanie ścieków

(cena w zł.za 1m³)

 

7,49zł +VAT 7,49zł +VAT

Od dnia 1 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za przyłączenie do  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Stawka opłaty Jednostka miary
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 189,23zł + VAT szt.
Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego) 189,23zł + VAT szt.
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego) 288,89zł + VAT szt.

Taryfy zostały  opracowane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)

Taryfy obowiązują przez 1 rok.

Taryfy wchodzą w życie w trybie art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.