Od dnia 1 czerwca 2016r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne) Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)
Dostawa wody (cena w zł.za 1m³) 6,79zł +VAT 7,10zł +VAT
Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc) 8,67zł +VAT 8,67zł +VAT
Odprowadzanie ścieków (cena w zł.za 1m³) 7,49zł +VAT 7,49zł +VAT

Od dnia 1 czerwca 2016r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Stawka opłaty Jednostka miary
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 189,23zł + VAT szt.
Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego) 189,23zł + VAT szt.
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego) 288,89zł + VAT szt

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) Taryfy obowiązują przez 1 rok. Taryfy wchodzą w życie w trybie art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.