Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Góra ul. Topolowa 6.

Informuje szanownych klientów

Od dnia 1 czerwca 2007r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie

Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne)

Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)

Dostawa wody

(cena w zł.za 1m³)

4,14 +VAT

4,48 +VAT

Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc)

6,28 +VAT

6,28 +VAT

 Odprowadzanie ścieków

(cena w zł.za 1m³)

4,34 +VAT

4,34 +VAT

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) Taryfy obowiązują przez 1 rok. Taryfy wchodzą w życie w trybie art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.