Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. informuje o możliwości odliczenia opłaty za kanalizację sanitarną o ilość wody zużytej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego, z której skorzystać może każdy z mieszkańców Gminy Miedźna, posiadający umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartą z naszym przedsiębiorstwem.W celu skorzystania ze zwolnienia z przedmiotowej opłaty należy wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie lub przesłać na adres przedsiębiorstwa (email: kontakt@gzgk-miedzna.pl) najpóźniej do dnia 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.Przypominamy, iż z odliczenia można skorzystać jeden raz w roku, wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września br.Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli napełnianych basenów.Jednocześnie apelujemy aby napełnianie basenów odbywało się pod stałym nadzorem Właściciela,  a w przypadku jakichkolwiek problemów prosimy niezwłocznie zawiadomić  GZGK Sp. z o. o .