Uchwała nr 1/ 2019

Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

z dnia 28 luty 2019 roku.

W sprawie:zatwierdzenia cen usług świadczonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Na podstawie § 22 ustęp 1 umowy spółki:

I. Zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. postanawia:

     Zatwierdzić ceny usług świadczonych przez GZGK Sp. z o. o. w wysokości:

1. Wykonanie wcinki do wodociągu stalowego, bez względu na średnicę w wysokości

    239,85 brutto

2. Wykonanie wcinki do wodociągu PE lub PVC, bez względu na średnicę w wysokości

    196,80 zł brutto.

Wymienione w pkt 1 i 2 ceny usług nie obejmują wartości materiałów służących do wykonania usługi.

3. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych :  189,23 zł +VAT= 232,75 zł

Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych :  189,23 zł+VAT= 232,75 zł

Za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych: 288,89+VAT=355,33 zł

4. Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w wysokości – 61,50 zł brutto.

5. Opiniowanie dokumentacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

    w wysokości –  61,50 zł brutto.

6. Wydanie opinii uzgodnień branżowych – za pierwszą stronę mapy A4 – 61,50 zł brutto,

   A3 – 86,10 brutto ,  każda następna strona 24,60 zł brutto,

7. Nadzór specjalistyczny nad istniejącym uzbrojeniem podczas prowadzonych prac – 90,00 zł netto  za roboczo-godzinę,

8. Plombowanie licznika po nieuzasadnionym zerwaniu plomby przez Odbiorcę

    w wysokości   98,40 brutto

9. Plombowanie podlicznika służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej

    w wysokości 49,20 zł brutto,

10. Plombowanie licznika do pomiaru wody pozyskiwanej przez odbiorcę z innych źródeł (studnia własna) w wysokości 49,20 zł brutto,

11. Wymiana wodomierza z winy Odbiorcy – 184,50 zł brutto,

12. Wymiana nadajnika z winy Odbiorcy – 184,50 zł brutto,

13. Wymiana wodomierza z nadajnikiem z winy Odbiorcy w wysokości 307,50 zł brutto,

14. Ponowne podłączenie do sieci wodociągowej – 422,99 zł brutto ( + koszt materiałów ),

15. Wykonanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych na podstawie wykonanych kosztorysów ofertowych przy założeniu:

a. stawka roboczo – godziny 12,50 zł,

b. koszty ogólne – 45%,

c. koszty zaopatrzenia – 5%,

d. zysk – 5%,

16. Usługi koparko – ładowarką oraz koparką jednonaczyniową wraz z operatorem w wysokości 110,70 zł brutto motogodzina,

17. Usługi minikoparką typu Hitachi wraz z operatorem w wysokości – 86,10 zł brutto motogodzina.

18. Usługi czyszczenie hydrodynamiczne wozem specjalistycznym ssąco – płuczącym typu „WUKO” w wysokości 196,80 zł brutto roboczo godzina, powiększona o koszty dojazdu na miejsce realizacji zlecenia w wysokości 3,60 zł za km. Wykonywanie usług na terenie Woli nie są obciążone kosztami dojazdu, przy czym czas pracy powyżej 0,5  roboczo – godziny liczony jest w pełnej wysokości kosztów godziny,

19.  Usługa zgrzewania rur PE – doczołowo według poniższych średnic :

a. rura PE 90 – 60,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

b. rura PE 110 – 60,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

c. rura PE 160 – 80,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

d. rura PE 200 – 100,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

e. rura PE 225 – 110,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

f. rura PE 250 – 120,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

W przypadku zlecenia wykonania zgrzewania przez co najmniej 6 godzin pracy w ciągu dnia obowiązuje stawka za roboczo – godzinę pracy pracownika zakładu w wysokości 30,00 zł netto, natomiast powyższe ceny zgrzewań ulegają 50 % upustowi.  Wykorzystanie samochodu służbowego dla dojazdu na miejsce zlecenia podlega dodatkowej opłacie w wysokości 1,9 zł za kilometr.

20.  Usługa zgrzewania rur PE – elektrooporowo według poniższych średnic :

a. rura PE 90 – 75,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

b. rura PE 110 – 75,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

c. rura PE 160 – 100,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

d. rura PE 200 – 125,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

e. rura PE 225 – 135,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

f. rura PE 250 – 135,00 zł netto za wykonanie jednego zgrzewu,

W przypadku zlecenia wykonania zgrzewania przez co najmniej 6 godzin pracy w ciągu dnia obowiązuje stawka za roboczo – godzinę pracy pracownika zakładu w wysokości 30,00 zł netto, natomiast powyższe ceny zgrzewań ulegają 50 % upustowi. Wykorzystanie samochodu służbowego dla dojazdu na miejsce zlecenia podlega dodatkowej opłacie w wysokości 1,9 zł za kilometr.

21. Usługa najmu samochodu :

a. Volkswagen Caddy – 35,00  zł netto za godzinę najmu, dodatkowo 1,80 zł netto za jeden kilometr przebiegu,

b. Volkswagen Crafter  – 35,00 zł netto za godzinę najmu, dodatkowo 2,20 zł netto za jeden kilometr przebiegu,

c. Mercedes Sprinter – 35,00  zł netto za godzinę najmu, dodatkowo 2,20 zł netto za jeden kilometr przebiegu,

d. Samochód ciężarowy MAN – 60,00 zł netto za godzinę najmu na terenie Gminy Miedźna, poza obrębem Gminy Miedźna 12,00 zł netto od tony przewiezionego materiału dodatkowo 3,00 zł netto za jeden kilometr przebiegu ,

22. Usługa wykopania grobów (wraz z zasypaniem i uformowaniem mogiły):

a. ziemnego pojedynczego – 600 zł brutto,

b. ziemnego pogłębionego – 806 zł brutto,

c. ziemnego dziecięcego do lat 6 – 252 zł brutto,

d. ziemnego urnowego – 252 zł brutto,

e. dochówek w grobie ziemnym urnowym – 252 zł brutto,

f. nadzór nad ekshumacją oraz pochówkiem w grobach murowanych, ziemnych i urnowych – 231,19 zł brutto.

II. Do wymienionych w pkt I cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów.

III. Tracą moc uchwały Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.                 nr 1/3/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

V. Wykonanie uchwały powierza się, Głównemu Inżynierowi oraz Kierownikowi Działu Rozliczeń, Windykacji i Gospodarki Magazynowej.