Oświadczenie Zarządu 

W związku z materiałami wyborczymi „Nowej Energii”, w których zarzucono Zarządowi Spółki GZGK Sp. z o. o. niekompetencje, istnieje konieczność przedstawienie kilku danych historycznych i statystycznych

Na początku trochę historii. Gminny Zakład Inżynierii Komunalnej powstał w 1997 roku i miał za zadanie zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy za wyjątkiem Woli, obsługę nowo wybudowanej oczyszczalni Lemna w Bodzowie oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:  Miedźna, Grzawa i Frydek. Miejscowość Wola w tym zakresie obsługiwały dwie firmy, jedna zaopatrywała w wodę a druga była odpowiedzialna za odbiór ścieków. W listopadzie 1999 roku gdy objąłem stanowisko dyrektora GZIK zakład zatrudniał 17 osób i miał do dyspozycji stary samochód marki Żuk oraz dwie taczki, a jego siedziba mieściła się w starej kotłowni.

W 2002 roku na skutek bankructwa firmy zaopatrującej w wodę miejscowość Wola, nie chcąc dopuścić do przerwy w jej dostawie, podjąłem wraz z Zarządem Gminy decyzję o przejęciu zadań tej firmy oraz o zatrudnieniu jej pracowników. W tym miejscu należy wspomnieć, że w latach 1997 – 2002 GZIK otrzymywał z budżetu Gminy corocznie ok 900 tys zł dotacji na bieżące utrzymanie firmy. W 2002 roku na bazie zakładu budżetowego został utworzony podmiot prawa handlowego Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

W 2004 roku Spółka przejęła zadanie odprowadzania ścieków na terenie Woli, stając się jedynym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Miedźna.

Likwidacja Kopalni Czeczott spowodowała, że wielkość majątku i koszty jego funkcjonowania nie uległy zmianie natomiast odbiorca został utracony bezpowrotnie co obrazują ilości: w 2003 roku firma dostarczyła 901 tys m3 wody dla mieszkańców, odprowadziła 533 tys m3 ścieków i dostarczyła 400 tys m3 wody przemysłowej dla samej kopalni, w 2017 roku firma dostarczyła 523 tys m3 wody dla mieszkańców, odprowadziła 451 tys m3 ścieków i dostarczyła tylko 24 tys m3 wody przemysłowej dla zakładu pozostałego na terenie byłej kopalni Czeczott. Mimo takiego spadku w sprzedaży wody Spółka stale się rozwija. Obecnie zatrudnia ona 54 osoby, w większości mieszkańców Gminy. Zakład posiada specjalistyczny park maszynowy między innymi 4 koparki, WUKO, 7 samochodów technicznych oraz profesjonalny sprzęt do zgrzewania rur. W trakcie tych 20 lat Zakład z własnych środków wybudował dwie stację uzdatniania wody, zmodernizował oczyszczalnie Lemna oraz rozdzielił kanalizację ogólnospławną na terenie sołectwa Miedźna na osobny system sanitarny i deszczowy. Zakład na środki trwałe związane z odtworzeniem majątku Spółki – prace inwestycyjne od 2003 do końca 2017 roku wydał 17,3 ml złotych. W skład tej kwoty wchodzi uzyskana dotacja w ramach działania zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 500 tys zł jak i dotacja w wysokości 4,4 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spółka korzystała również z umorzenia pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 400 tys złotych, która została w całości przeznaczona na wybudowanie nowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola. Spółka wybudowała swoją siedzibę w Gilowicach, której koszt wyniósł ok 2 mln złotych a nie jak informował portal wolanie.info, 8 mln złotych.

Od 2002 do 2017 roku Spółka odprowadziła do budżetu Gminy 7,4 mln złotych podatku od nieruchomości oraz stale rosnące opłaty środowiskowe do budżetu Państwa. W czasie koniunktury na budowę infrastruktury wod-kan firma zatrudniała 63 osoby i wykonywała zewnętrzne usługi przy budowie sieci wod-kan między innymi w Wiśle, Zabrzu, Górze i Bielsku-Białej.

Co do przedstawionego w materiałach wyborczych „Nowa Energia” porównania ceny wody teraz i 10 lat temu, zasadnym było by również przedstawienie wzrostu cen choćby za energię elektryczną czy paliwo jakie miało miejsce w przeciągu tych 10 lat. Głównym powodem wzrostu cen za doprowadzania wody i odprowadzanie ścieków jest wzrost cen kupowanych przez Spółkę mediów oraz opłat środowiskowych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Wobec powyżej przedstawionych faktów jest nie uprawnionym twierdzić, że Firma jest źle zarządzana.

w imieniu Zarządu

Roman Pająk – Prezes