Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.994.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 35994 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Gmina Miedźna posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki