Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Góra ul. Topolowa 6.

Informuje szanownych klientów

 

Od dnia 1 czerwca 2008r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Gospodarstwo domowe (budynki jednorodzinne i wielorodzinne) Pozostali odbiorcy (usługi, przemysł, placówki oświatowe i inni)
Dostawa wody

(cena w zł.za 1m³)

 

 

4,42 +VAT

 

 

4,66 +VAT

 

Stawka opłaty abonamentowej z tytuły odczytu wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody i rozliczenie należności (cena w zł/ odbiorcę/ miesiąc)  

6,28 +VAT

 

 

6,28 +VAT

 

 Odprowadzanie ścieków

(cena w zł.za 1m³)

 

4,65 +VAT

 

4,65 +VAT

 

 

Od dnia 1 czerwca 2008r. na terenie Gminy Miedźna obowiązywać będą poniżej zamieszczone stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Jednostka miary
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) 76,00 zł/szt
Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego) 76,00 zł/szt
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego) 92,50 zł/szt

Taryfy zostały  opracowane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) Taryfy obowiązują przez 1 rok. Taryfy wchodzą w życie w trybie art.24 ust.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.